مشخصات فردی

- متولد امیدیه به سال 1359

- کاندبدای دکتری، رشته مهندسی IT گرایش شبکه ­های کامپیوتری

- عضو هیات علمی تمام وقت، گروه کامپیوتر

- دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده سما، واحد شوشتر

- ایمیل: boveiri @ { shoushtar-samacollege.ir or ieee.org }

- Hamid Reza Boveiri in Scholar Google

 

Short Bio:

    Hamid Reza Boveiri received the B.Sc. degree from Birjand University, Birjand, Iran, in 2005, M.Sc. degree from IAU, Science and Research Branch, Ahvaz, Iran, in 2009, both in software engineering, and Ph.D candidate in Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran, in information technology, communications networks.
    He is currently a faculty member of computer engineering department of Sama College, IAU, Shoushtar Branch, Shoushtar, Iran.  He had been serving as the Dean of IAU, Gotvand Branch, Iran, from 2014 up to 2016. He was also a member of Young Researchers Club of IAU, Shoushtar Branch, and there, he was the head advisor of research workgroup from 2010 up to 2012. He has already published more than 40 research articles, surveys and technical reports in the prestigious national and international conferences and journals. His research interests include scheduling & optimization, machine learning & meta-heuristics, signal processing, and pattern recognition, and parallel & distributed systems.
    He is a member of ISI (Information Society of Iran) and IEEE.

 

علاقه­مندی های تحقیق

     - پردازش تصویر و شناسایی الگوها

     - یادگیری ماشین و الگوریتم­ های فوق­ اکتشافی

     - سیستم­ های توزیع­ شده و موازی

     - زمانبندی و بهینه­ سازی

     - فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

دانلود آخرین نسخه رزومه ...


کاردانی: رشته کامپیوتر گرایش نرم ­افزار، سال­های 81-79، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

کارشناسی: رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم­ افزار، سال­های 84-82، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

     - پروژه: ایجاد شبکه نظیر به نظیر بین دو کامپیوتر با استفاده از پورت USB

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم ­افزار، سال­های 87-85، واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران.

     - پایان­ نامه: شناسایی کاراکترهای متون چاپی فارسی اسکن­ شده با استفاده از شبکه­ های عصبی- فازی

دکتری تخصصی: کاندبدای رشته مهندسی IT گرایش شبکه ­های کامپیوتری، سال­های 95-تاکنون، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران.

 


مدرس حق التدریس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر – سالهای 84 تا 88.

مدرس حق التدریس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز – سال 87.

مدرس مدعو: دانشگاه پیام نور شوشتر – سال­های 88 تا 90.

مدرس حق التدریس: آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شوشتر – سال­های 84 تا 88.

عضو هیات علمی تمام وقت: دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده سما واحد شوشتر – از سال 88 تاکنون.

 


مقالات ISI (WoS)

1. Mosaddad S. M. and Boveiri H. R., “Locating the Coastal Park in Shoushtar,” SYLWAN (ISI-WoS, 2014-IF = 0.322), vol. 159, no. 2, pp. 277-283, 2015.

2. Boveiri H. R., “An incremental ACO-based approach to task assignment to processors for multiprocessor scheduling,” Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering (Springer) (ISI-WoS, 2016-IF = 0.770), Vol. 18, No. 4, pp. 498-510, 2017.

3. Boveiri H. R., “A Novel ACO-Based Static Task Scheduling Approach for Multiprocessor Environments,” International Journal of Computational Intelligence Systems (Taylor & Francis) (ISI-WoS, 2016-IF = 1.140), Vol. 9, No. 5, pp. 800-811, 2016.

4. Boveiri H. R., “Multriprocessor Task Graph Scheduling Using a Novel Graph-Like Learning Automata,” International Journal of Grid and Distributed Computing (ISI-Listed), Vol. 8, No. 1, pp. 41-54, Jun. 2015.

5. Boveiri H. R. and Khayami R., “Static Homogeneous Multiprocessor Task-Graph Scheduling Using Ant Colony Optimization,” KSII Transactions on Internet and Information Systems (ISI-WoS, 2016-IF = 0.452), Vol. 11, No. 6, pp. 3046-3070, 2017.

 

مقالات ژورنال علمی- پژوهشی

1- حمیدرضا بویری، ”رهیافتی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه­سازی کلونی مورچه‌ها و اتوماتای یادگیر سلولی در حل مساله زمانبندی ایستای کارها در سیستم‌های چندپردازنده‌ای همگن،“  مجله علمی و پژوهشی رايانش نرم و فن آوري اطلاعات، جلد 5، شماره 3، صفحات 35-55، پاییز 1395.

 

مقالات ژورنال خارجی

1. Boveiri H. R., “Persian Printed Numeral Characters Recognition Using Geometrical Central Moments and Fuzzy Min-Max Neural Network,” International Journal of Signal Processing (SCOPUS), vol. 6, no. 2, pp. 76-82, 2010.

2. Boveiri H. R., “Persian Printed Numerals Classification Using Extended Moment Invariants,” in World Academy of Science, Engineering and Technology (SCOPUS), vol. 63, 2010, pp. 167-174.

3. Boveiri H. R., “On Pattern Classification Using Statistical Moments,” International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition (SCOPUS), vol. 3, no. 4, pp. 15-24 Dec. 2010.

4. Boveiri H. R., “Transformation-Invariant Classification of Persian Printed Digits,” in International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition (SCOPUS), vol. 4, no. 3, pp. 153-164, Sep. 2011.

5. Boveiri H. R., Tavana H. M., Zangeneh M., “The seasonal thermocline affectivity by the flow of Arvand river in northwestern part of the Persian Gulf,” International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, vol. 4, no. 2, pp. 721-730, Aug. 2012.

6. Boveiri H. R., Mosaddad S. M., “Sedimentation Rate in Waters around Iran,” International Journal of Research in Management, Issue 2, Vol. 2, pp. 239-246, March 2012.

7. Boveiri H. R., “List-Scheduling Techniques in Homogeneous Multiprocessor Environments: A Survey,” International Journal of Software Engineering & Its Applications (SCOPUS), Vol. 9, No. 4, pp. 123-132, Apr. 2015.

8. Boveiri H. R., “An Efficient Task Priority Measurement for List-Scheduling in Multiprocessor Environments,” International Journal of Software Engineering & Its Applications (SCOPUS), Vol. 9, No. 5, pp. 233-246, May 2015.

9. Boveiri H. R., “Task assigning techniques for list-scheduling in homogeneous multiprocessor environments: A Survey,” International Journal of Software Engineering & Its Applications (SCOPUS), Vol. 9, No. 12, pp. 303-312, Dec. 2015.

 

مقالات کنفرانس بین المللی

1. Boveiri H. R., “ACO-MTS: A New Approach for Multiprocessor Task Scheduling Based on Ant Colony Optimization,” in proc. 3rd Int. Conf. on Intelligent and Advanced Systems (IEEE), Kuala Lumpur, 2010.

2. Boveiri H. R., Mosaddad S. M., “Computer modelling of ocean circulation,” in proc. 8th International Conference on Researches in Engineering, Technology and Sciences, Istanbul, Turkey, Aug., 2015.

3. Mosaddad S. M., Boveiri H. R., “Studying usefulness of a coastal park around a river, Karoon,” in proc. 8th International Conference on Researches in Engineering, Technology and Sciences, Istanbul, Turkey, Aug., 2015.

 

مقالات کنفرانس ملی

1- حمیدرضا بویری، ماشالله عباسی دزفولی، محمدحسین یکتایی، ”بازشناسی نوري کاراکترهاي چاپی فارسی با استفاده از شبکه عصبی- فازي،“  اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران، سنندج، 1389.

2- حمیدرضا بویری، ”بررسی معیارهای اولویت جهت تخصیص به کارها در زمانبندی گراف وظایف سیستم‌های چندپردازنده‌ای،“ همایش منطقه­ای مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دزفول، 1389.

3- حمیدرضا بویری، ”زمانبندی ایستای کارهای مستقل در سیستم‌های چندپردازنده‌ای همگن با استفاده از رهیافت بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها،“  اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات،ماهشهر، 1389.

4- حمیدرضا بویری، ”رهیافتی نوین مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها در حل مساله زمانبندی ایستای گراف وظایف سیستم‌های چندپردازنده‌ای همگن،“  نوزدهمین کنفرانس مهندسي برق ايران،تهران، 1390.

5- حمیدرضا بویری، ”انتساب کارها به پردازنده‌ها در حل مساله زمانبندی گراف وظایف سیستم‌های موازی همگن با استفاده از اتوماتای یادگیر و اتوماتای یادگیر سلولی،“  اولین همایش ملی مهندسي کامپیوتر و فناوری اطلاعات،شوشتر، اسفند 1392.

6- حمیدرضا بویری، ”بازشناسی کاراکترهاي چاپیِ چندفونتیِ فارسی با استفاده از شبکه­هاي عصبی- فازي،“  دومین همایش ملی مهندسي کامپیوتر و فناوری اطلاعات،شوشتر، اسفند 1393.

7- حمیدرضا بویری، ”پایگاه داده موقتی اَمن چند سطحی،“  دومین همایش ملی مهندسي کامپیوتر و فناوری اطلاعات،شوشتر، اسفند 1393.

8- حمیدرضا بویری، ”زمانبندی کارهای مستقل بطور ایستا در یک سیستم‌ موازی همگن با استفاده از رهیافتی نوین مبتنی اتوماتای یادگیر،“ سومین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع برق و رباتیک،اسلامشهر، آذرماه 1394.

9- حمیدرضا بویری، ”مسیریابی بهینه در شبکه­های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی کلونی مورچه­ها،“ سومین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع برق و رباتیک،اسلامشهر، آذرماه 1394.

 


1- حمیدرضا بویری، ”استفاده از گشتاورهای آماری در بازشناسی نوری کاراکترهای عددی فارسی،“ آموزشکده فنی و حرفه ­ای سما واحد شوشتر، 1389-1391.

2- حمیدرضا بویری، سید مجید مسدد، ”مدلسازی عددی تربولانس در خلیج فارس با استفاده از یک مدل عددی سه­ بعدی کامپیوتری،“ آموزشکده فنی و حرفه ­ای سما واحد شوشتر، 1389-1391.

3- حمیدرضا بویری، ”رهیافتی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه­ سازی کلونی مورچه‌ها و اتوماتای یادگیر سلولی در حل مساله زمانبندی ایستای کارها در سیستم‌های چندپردازنده‌ای همگن،“ آموزشکده فنی و حرفه­ ای سما واحد شوشتر، 1391-1393.

4- حمیدرضا بویری، ”ارائه یک معیار اولویت جدید جهت تخصیص به کارها در زمانبندی ایستای گراف وظایف سیستم‌های چندپردازنده‌ای همگن،“ آموزشکده فنی و حرفه­ ای سما واحد شوشتر، 1393-1394.

 


پژوهشگر برتر، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شوشتر در سال 1391.

پژوهشگر برتر، گروه کامپیوتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شوشتر در سال 1391.

پژوهشگر برتر، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شوشتر در سال 1392.

پژوهشگر برتر، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شوشتر در سال 1394.

پژوهشگر برتر، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شوشتر در سال 1395.

رتبه 1 کشوری، کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، رشته مهندسی کامپیوتر– نرم افزار در سال 1395.

 


خطاب به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد:

     به اطلاع آندسته از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (تمامی گرایشات) دانشگاه آزاد اسلامی که علاقهمند به اخذ واحد پایان نامه با اینجانب به عنوان استاد راهنما یا مشاور می­ باشند می­رساند که ظرفیت راهنمایی و مشاوره هر مدرس در هر واحد دانشگاهی محدود بوده و هر واحد دانشگاهی نیز ممکن است تابع ضوابط و آیین نامه های داخلی در این زمینه باشد؛ لذا علاقهمندان پس از هماهنگی با مدیر گروه محترم می توانند جهت اطلاع از خالی بودن ظرفیت، لیست موضوعات و سایر هماهنگی­ های مورد نیاز با اینجانب از طریق ایمیل ارتباط حاصل نمایند.

    شایان ذکر است که لیست جامع موضوعات در هر زمینه، مراجع و منابع مورد نیاز، شبه کدهای پیاده سازی، دیتاست ­ها و پایگاه­ های داده ای لازم و … در اکثر موارد مهیا بوده و البته دانشجو می­بایست مسلط به یک زبان برنامه­ نویسی (ترجیحاً زبان MATLAB یا VB) باشد.

فایل ها و ابزارهای مفید:

 


خطاب به دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی:

به اطلاع آندسته از دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی مجموعه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (کلیه گرایشات) که با اینجانب درس پروژه یا کارآموزی دارند می رساند که حضور دانشجو راساً در جلسه توجیحی و جلسه تحویل پروژه و کارآموزی که از طرف گروه آموزشی مربوطه اطلاع رسانی میشود الزامی است. مستندات مربوطه میبایست کاملاً منطبق با شیوه نامه تهیه گزارشات کارآموزی و پروژه قابل دریافت از لینک ذیل باشد. مستندات پروژه به رنگ سورمه ای صحافی شده و جهت تحویل مستندات کارآموزی از طلق و شیرازه استفاده نمایید.

 


Galileo: The book of nature is written in the language of mathematics.